Skip to main content

Integritetspolicy

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy gäller när Tryggadoktorn Mälardalen AB (nedan ”Trygga Doktorn”, ”vi”, ”vår”, ”oss”), organisationsnummer 559403-8142 behandlar personuppgifter som avser personer som använder våra tjänster (nedan ”du”, ”dig”, ”dina”).

Det är viktigt att du känner dig trygg hos Tryggadoktorn Mälardalen AB. Vi värnar om din integritet och skyddar alltid dina personuppgifter med de tekniska och organisatoriska åtgärder som i varje enskilt fall krävs, och säkerställer att behandlingen sker enligt gällande lag.

På den här sidan kan du läsa om vilka personuppgifter vi sparar och varför. Allt sker på ett säkert och lagligt sätt i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Denna personuppgiftsinformation beskriver vår behandling av dina personuppgifter. Här kan du läsa vilken personlig information som sparas och varför.

När du köper en tjänst hos oss behöver vi behandla personuppgifter. Personuppgifter behöver också hanteras bland annat för att

 • identifiera dig
 • beskriva sjukdomshistorik, diagnoser, allergier och liknande
 • dokumentera uppgifter om den information som lämnats till dig som kund
 • information för att utställa faktura

Det kan till exempel vara personnummer, namn, e-postadress, telefonnummer, postadress, nära anhörig samt hälsouppgifter i form av text och bild.

Trygga Doktorn behandlar personuppgifter om dig för att bedriva en god och patientsäker vård samt på grund av krav i lag och förordning. All personuppgiftsbehandling måste ha en laglig grund. Laglig grund är de skäl som enligt dataskyddsförordningen är giltiga för att få behandla personuppgifter. Någon av dessa grunder måste föreligga om vi ska hantera dina personuppgifter. I huvudsak sker personuppgiftsbehandlingen på Trygga Doktorn med rättslig förpliktelse som grund.

Exempel på behandlingar av personuppgifter hos Trygga Doktorn är för:

 • Kliniker och labb som vi använder som leverantörer för att genomföra undersökningar
 • Att föra journal och upprätta annan dokumentation vid undersökning
 • Administration som rör patienter, som aviseringstjänster för att kommunicera med dig med bekräftelser eller påminnelser avseende din undersökning.
 • Utveckla och säkra kvalitén i verksamheten, som utvecklare och konsulter från andra företag för att bygga vår IT-infrastruktur och för att
 • Vidareutveckla våra tjänster. Sådana utvecklare kan behöva få tillgång till enklare personuppgifter när detta behövs för utveckling eller felsökning.
 • Att lämna uppgifter till andra myndigheter när detta krävs enligt lag
 • Dina personuppgifter används av Trygga Doktorn och Trygga Doktorns personuppgiftsbiträden som till exempel IT-driftsleverantörer och våra samarbetspartners.
 • Trygga Doktorn lyder under offentlighetsprincipen. Detta innebär att vissa handlingar utgör så kallade allmänna handlingar som Trygga Doktorn måste lämna ut om någon begär det. Före utlämnandet genomförs en sekretessprövning enligt offentlighets- och sekretesslagen.

Trygga Doktorn sparar dina personuppgifter i enlighet med det beslut som gäller i patientdatalagen, dvs. journalen ska arkiveras minst 10 år efter det att den sista uppgiften fördes in i handlingen enligt 3. kap. 17 § patientdatalagen. Även om verksamheten skulle upphöra innan dess förvaras journalen enligt gällande lag i minst 10 år.

Du har rätt att när som helst (kostnadsfritt en gång om året) begära information om vilka personuppgifter vi har sparat om dig. Din begäran ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad samt innehålla uppgift om namn och personnummer. Detta behöver vi för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Skicka din begäran till oss om registerutdrag, information eller rättning av felaktiga uppgifter. Informationen kommer att sändas till din folkbokföringsadress.

Du som är registrerad har rätt att under vissa förutsättningar begära att felaktiga personuppgifter rättas och kompletteras. Personuppgifter som behandlas i enlighet med patientdatalagen får till exempel bara ändras eller raderas under vissa förutsättningar.

I vissa fall kan du ändå ha rätt till radering av dina personuppgifter. Det kallas ibland även rätten att bli bortglömd. Exempelvis kan du ta tillbaka ett samtycke som du har lämnat till att vi hanterar dina personuppgifter.
Du har även rätt att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet för behandling av personuppgifter.